Kasundaan

17 PUPUH SUNDA

  1. 1. ASMARANDANA

Éling-éling mangka éling

Rumingkang di bumi alam

Darma wawayangan baé

Raga taya pangawasa

Lamun kasasar lampah

Nafsu nu matak kaduhung

Badan anu ketempuhan

Tandak:

ÉLing-éling masing éling

Di dunya  urang ngumbara

Laku lampah, nu utama

Asih ka papada jalma

Ucap tekad reujeung lampah

Tingkah polah sing merenah

Runtut rukun sauyunan

Hirup jucung panggih jeung kamuliaan

 

  1. 2. BALAKBAK

Aya warung sisi jalan ramé pisan,

Citaméng

Awéwéna luas-luis geulis pisan,

Ngagoréng

Lalakina-lalakina, los kapipir nyoo monyét,

Nyanggéréng

Tandak:

Aya warung sisi jalan

Ramé pisan ku nu jajan

Tihothat nu ngaladangan

Nu jarajan sukan-sukan (2X)

 

  1. 3. DANGDANGGULA

Mega beureum

Surupna geus burit

Ngalanglayung panas pipikiran

Cikur jangkung jahé konéng

Naha teu palay tepung

Sim abdi mah ngabeunying leutik

Ari ras cimataan

Gedong tengah laut

Ulah kapalang nya béla, paripaos

Gunting pameulahan gambir, Ka cipta

Salamina

 

Tandak:

Hiji basa, hiji bangsa

Basa  bangsa indonesia

Hiji bangsa, hiji nusa

Nusa tunggal nusantara

 

Sélér-sélér, suku bangsa

Ti wewengkon mana-mana

Saka suka saka duga

Wujud bangsa indonesia

  1. 4. DURMA

Moal ngejat sanajan ukur satapak

Geus dipasti ku jangji

Mun tacan laksana

Numpes musuh sarakah

Henteu niat seja balik

Najan palastra , mati di medan jurit

 

Tandak:

Di mamana si penjajah

Pada amarah marudh

Manan kapok, anggur gawok

Najan dipoyok dirojok

Nagri  sabuana, umumna ngabéla

Nyempad, rosa, pulitik panjajah

Tapi nu ngajajah,

Teu pasrah teu sadrah

Terus, meres, ngahina ngarinah

  1. 5. GAMBUH

Ngahuleng banget bingung

Henteu terang ka mana nya indit

Turug-turug harita téh enggeus burit

Panaon poé geus rék surup

Keueung sieun aya méong

 

Tandak:

Hulang-huleng, hulang-huleng

Ngahuleng ngaraganineung

Haté ratug, tutunggulan

Henteu terang kalér kidul

 

Turug-turug, turug-turug

Harita téh enggeus burit

Panon poé  geus rék surup

Keueung sieun aya méong

  1. 6. GURISA

Hayang teuing geura beurang

Geus beurang rék ka Sumedang

Nagih ka nu boga hutang

Mun meunang rék meuli soang

Tapi najan heunteu meunang

Mo rék buru-buru mulang

Rék terus guguru nembang

Jeung diajar nabeh gambang

 

Tandak:

Hayang teuing geura beurang

Geus beurang rék ka Sumedang

Nagih ka nu boga hutang

Mun meunang rék meuli soang

Tapi najan heunteu meunang

Mo rék buru-buru mulang

Rék terus guguru nembang

Jeung diajar nabeh gambang

 

  1. 7. JURU DEMUNG

Mungguh nu hirup di dunya

Ku kersaning anu agung

Ku kersaning anu agung

Geus pinasti panggih,

Geus pinasti,

Geus pinasti panggih,

Jeung dua rupa perkara

Seneng paselang jeung bingung

 

Tandak:

Mungguh hirup di alam dunya

Ku kersaning anu agung

Geus pinasti bakal panggih

Suka bungah jeung kasedih

Dua rupa nu tumiba

Ka kabéh jalma di dunya

Senang patumbu jeung bingung

Éta geus tangtu kasorang

  1. 8. KINANTI

Budak leutik bisa ngapung

Babaku ngapungna peuting

Nguriling kakalayangan

Néangan nu amis-amis

Sarupaning bungbuahan

Naon baé nu kapanggih

 

Tandak:

Ari beurang ngagarantung

Pinuh dina dahan kai

Disarada patémbalan

Nu kitu naon ngarana?

 

  1. 9. LAMBANG

Nyawu kubang sisi tegal

Nyiar bogo meunang kadal

Nyawu kubang sisi tegal

Nyiar bogo meunang kadal

Atuh teu payu dijual

Rék didahar da teu halal

 

Tandak:

Nyawu kubang sisi tegal

Nyiar bogo meunang kadal

Meunang kadal

Atuh teu payu dijual

Rék didahar da teu halal

 

10. MAGATRU

Majalaya Ciparay Banjaran Bandung

Kopo Ronggas Cisondari

Cicaléngka Ujung Berung

Rajamandala Cimahi

Lélés Limbangan Tarogong

 

Tandak:

Sukuna pakepis tilu

Panonna opat harérang

Lempangna semu lalesu

Ngaléngkah teu bisa gancang

 

11. MASKUMAMBANG

Héy manusa mana kaniyaya teuing

Teu aya ras-rasan

Kaula maké disumpit

Naha naon dosa kula

 

Tandak:

Naha abong-abong teuing

Nasib abdi jadi héwan

Digawékeun beurang peuting

Dirangkét taya ras-rasan

 

12. MIJIL

Mesat ngapung putra Sang Arimbi

Jeung méga geus awor

Beuki lila beuki luhur baé

Larak-lirik ningali ka bumi

Milari sang rayi

Pangéran Bimanyu

 

Tandak:

Aduh gusti nu kawasa

Jisim abdi ageung dosa

Pangna abdi geuring nangtung

Réh ka sepuh wantun nundung

13. PANGKUR

Seja nyaba ngalalana

Ngitung lembur ngajajah milangan kori

Henteu puguh nu dijugjug

Balik paman sadaya

Nu ti mana

Tiluan semu rarusuh

Lurah bégal ngawalonan

Aing ngaran Jayapati

 

Tandak:

Euleuh itu budak gembul

Awak gembru bayuhyuh gawéna kedul

Ukur heuay jeung nundutan

Ka sakola unggal poé ka beurangan

Héy barudak tong nurutan

Kanu gembul kokomoan

Bisi kedul jeung ogoan

Awal-ahir katempihan

 

14. PUCUNG

Lutung buntung

Luncat kana tunggul gintung

Monyét horéng leupas,

luncat kana pager déngdék

Bajing kuning jaralang belang buntutna

 

Tandak:

Hayu batur urang diajar sing suhud

Ulah lalawora bisi engké henteu naék

Batur seuri urang sumegruk nalangsa

15. SINOM

Warna-warna lauk émpang

Aya nu sami jeung pingping

Pagulung patumpang-tumpang

Ratna Rengganis ningali

Warnaning lauk cai

Lalawak pating suruwuk

Sepat pating korocépat

Julung-julung ngajalingjing

Sisi balong balingbing

Sisi balungbang

 

Tandak:

Harta pada naréangan

Harti pada narambahan

Harta harti geura bina

Sabab bisa mere bukti

Jika hasil ka panedah

Sok nyumponan cita-cita

Harta-harti sok mangpaat

Dapon diraksa taliti

 

16. WIRANGRONG

Barudak mangka ngalarti

Ulah rék kadalon-dalon

Enggon-enggon nungtut élmu

Mangka getol mangka tigin

Pibekeleun saréréa

Modal bakti ka nagara

Tandak:

He barudak, mangka ngarti

Ulah rék kadalon-dalon

Nungtut élmu jeung pangarti

Masing rajin, soson-soson

Pibekeleun hirup tandang

Modal bakti ka nagara

Lemah cai anu urang

Perlu dijaga dibéla

 

17. LADRANG

Aya hiji rupa sato leutik

Éngkang-éngkang

Éngkang-éngkang

Sok luluncatan di cai

Ari bangun arék sarupa jeung lancah

 

Tandak:

Coba teguh masing telik

Éta gambar sidik-sidik

Sato naon kitu wanda

Reujeung dimana ayana (2X)


Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s